Loimaan kaupunki

Janne Rauhala (Win Win -hankkeen asiantuntija), Rock My Business, kehittää Loimaan yritysekosysteemiä sekä on toteuttanut ja toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä.

Win Win -hankkeella vahvistetaan koko seutukunnan kilpailukykyä
Loimaan kaupunki aloitti maaliskuussa 2022 Win Win -verkostohankkeen, jonka päätavoitteina on kehittää Loimaan yritysverkostoa, lisätä tarjolla olevien yritystonttien ja -rakennusten, kuten Loimaan Yrityspuiston, houkuttelevuutta sekä saada Loimaalle sijoittumaan uutta yritystoimintaa. Maaloustalousmuseo Sarassa huhtikuussa 2022 pidetyn hankkeen kick-off-tapahtuman jälkeen toteutettiin yrityshaastattelut, joissa ilmeni haastateltujen yritysten halu kehittyä ja kehittää Loimaata sekä koko seutukuntaa – yhdessä.

Yrityshaastattelut koettiin erinomaisena asiana
Win Win -hankkeen yrityshaastattelut toteutettiin kevään 2022 aikana 23 yritykselle, joista kahdeksan oli Loimaan kaupungin alueella sijaitsevia teknologia- ja teollisuusyrityksiä, kolme Loimaalla sijaitsevia lemmikkieläinruokavalmistajia ja 12 Virttaalla (Win Win -hankkeen pilottikylä) sijaitsevia yrityksiä. Haastattelukysymykset liittyivät laajasti yritysten toimintaympäristöön, kuten kaupungin ja yritysten väliseen yhteistyöhön, Loimaan menestystekijöihin sekä kehittämiskohteisiin yritystoiminnan näkökulmasta, olemassa oleviin sekä tarvittaviin kumppanuuksiin, yritysten sijoittumiseen sekä työvoiman saatavuuteen ja osaamineen. Haastattelujen toteuttamista pidettiin yrityksissä poikkeuksetta erinomaisena asiana.

Tarve uusille kumppaniyrityksille
Lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä ilmeni välitön tarve uusille kumppaneille. Erityisesti haastatelluilla teknologia- ja teollisuusyrityksillä on tarve liiketoiminnan kasvua tukeville toimijoille. Tarjolla olevien kumppanuuksien euromääräinen arvo on huomattava. Potentiaalisia kumppaneita löytyy Loimaalla olemassa olevista yrityksistä, mutta miljoonien eurojen arvoisen alihankintapotin jakajiksi tarvitaan myös uusia Loimaalle sijoittuvia yrityksiä. Lisäksi useilla haastatelluilla yrityksillä oli työntekijätarpeita useisiin eri työtehtäviin suorittavasta työstä kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin.

Haastateltavien yritysten vastauksissa nousi kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön tärkeys. Yritykset kokevat tärkeänä, että heitä kuullaan ja osallistetaan sekä annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Aito yhteinen tekeminen on osoitus molemminpuolisesta arvostuksesta.

Yritykset kokevat Loimaalla sijaitsevan yritystoiminnan vahvuuksina yrityselämän palvelut kaupungin osalta sekä Loimaan sijainnin hyvien liikenneyhteyksien varrella kasvukolmiossa Turun, Tampereen ja Helsingin keskiössä. Kasvuhakuiset, kehittyvät sekä runsaasti työllistävät teknologia- ja teollisuusyritykset koettiin myös Loimaan vahvuutena. Toiveissa on, että yhteinen tekeminen vahvojen yritysten kanssa lisääntyisi ja aikaansaisi laajempaa menetystä sekä mahdollista uutta liiketoimintaa. Lisäksi yrityskiinteistöjen sekä rakentamisen alhainen kustannustaso nostettiin vahvuuksina. Virttaan yritykset nostivat

Win Win -hanke edesauttaa koko seutukunnan menestystä
Win Win -hanke jatkuu työpajoissa, joissa pureudutaan syvällisemmin haastatteluissa ilmenneisiin kehityskohteisiin. Ensisijaisina kehityskohteina ovat selkeät ja visuaaliset yritys- ja yrityskiinteistörekisterit, jotka auttavat kumppanuuksien solmimisessa sekä Loimaalla jo olevia että uusia Loimaalle sijoittuvia yrityksiä. Tämä on ensiaskel kohti jo rakentuvaa ja tulevaisuudessa edelleenkehittyvää teknologiaklusteria, jonka tavoitteena on edesauttaa koko seutukunnan menestystä.

Kaupunki jatkaa jo hyvässä vauhdissa olevaa yritysten kontaktointia sekä kuulemista. Loimaalla olemassa olevia yrityksiä autetaan päivittäisessä tekemisessä ja kehitetään toimintaympäristöä ja -edellytyksiä vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Yhdessä ideoimalla ja tekemällä Loimaan yritykset ovat kilpailukykyisiä työnantajia eri alojen asiantuntijoille ja osaajille.

Virttaalla tullaan kehittämään yritysten näkökulmasta tärkeitä työhyvinvoinnin palvelupaketteja, joita yksittäisten elämysmatkailijoiden lisäksi voidaan hyödyntää yritysten henkilökunnan sekä asiakkaiden tarpeisiin. Palvelupaketeissa huomioidaan erityisesti Virttaankankaan sekä Alastaron moottoriurheilukeskuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Lisätiedot:
Janne Rauhala
Liiketoiminnan kehittäjä
050 573 8776
janne@rockmybusiness.fi